chatsohbet
» 
ÖSYM Güvenlik Görevlisi Alımı-Yeni
a aa
Tarih : 10 Kasım 2013 13:40
ÖSYM Güvenlik Görevlisi Alımı-Yeni
ÖSYM Güvenlik Görevlisi Alımı-Yeni
reklam

ÖSYM ‘de yeni güvenlik görevlisi alımı olucaktır.İki tanesi amir olmak üzere , toplamda 54 güvenlik görevlisi alınıcaktır.Alımlar üç büyük ilde olucak : Ankara , İstanbul , İzmir.ÖSYM’nin konu ile ilgili duyurusu :

 

İHALE İLANI

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖSYM Merkez ve Hizmet Binaları için Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi 6114 sayılı Kanun ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 24 maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2013/160352

 

1-İdarenin

a) Adı             :     ÖSYM Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

b) Adresi         :    Üniversiteler Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çankaya/Ankara

c) Telefon ve faks numarası   :3122988570 – 3122988589

d) Elektronik Posta Adresi      :ihale@osym.gov.tr

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Adı                                            : ÖSYM Merkez ve Hizmet binaları için 1 yıllık (01.01.2014-31.12.2014) “Özel Güvenlik Hizmeti Alım” işi

 

b) Miktarı ve türü/ Yapılacağı yer      : 54 (ellidört) personel ile Özel Güvenlik Hizmeti 

GÖREV YERİ

AMİR

KADIN

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TOPLAM PERSONEL

Ankara Merkez Binası

(A1,A2,A3,A4,A5,A6 bloklar, depolar, lojman)

1

2

31

34

Ankara Çetin Emeç Hizmet Binası

-

-

5

5

İstanbul 4. Levent Hizmet Binası

-

-

5

5

İstanbul Üsküdar Hizmet Binası

1

-

5

6

İzmir Alsancak Hizmet Binası

-

-

4

4

TOPLAM

2

2

50

54

 

 

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01/01/2014, işin bitiş tarihi 31/12/2014

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :ÖSYM Toplantı Salonu Bilkent/Ankara

b) Tarihi ve saati         :25/11/2013 – 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

4.3.3. Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi

4.3.4. Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı özel güvenlik hizmet işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıntılı açıklama idari şartnamede yer almaktadır.

 

6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (ElliTürkLirası) karşılığı ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

14. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DİĞER HABER HABERLERİ

  • Omegla TR

   Omegla TR

   Rusya'nın en yaygın olarak kullanılan chatroulette alternatifi olarak Multi Bay ve Bayan arkadaşlık sitesi...

  • En Yeni Sohbet Odaları

   En Yeni Sohbet Odaları

   Sizlere uzun yıllardır bir çok Sohbet aramaların da hizmet veren Chat Sohbet Sitesi artık daha yeni ve...

  • Türkiye Nin Tatil Köyleri

   Türkiye Nin Tatil Köyleri

   Güzel ülkemizin, gezilecek ve görülecek yerleri o kadar çoktur ki yaz aylarında insanlar nereye tatile...

  • Sohbet Odaları Tatil Keyfi

   Sohbet Odaları Tatil Keyfi

   Ülkemiz de insanların yaz aylarında ki en büyük sıkıntısı, kendi ülkelerinde çok fahiş fiyatlara tatil yapmak...

  • En Uygun Tatil Yerleri

   En Uygun Tatil Yerleri

   Yaşadığımız dünya teknoloji çağı olmasına karşılık, insan emeğinin de teknoloji ile yarıştığı bir çağ halini...